Vermeerstraat 2, 7731 SM Ommen0529 - 45 46 00info@autoschuurhuis.nl

Privacy Policy

PRIVACYBELEID AUTOBEDRIJF SCHUURHUIS B.V.

 

Autobedrijf Schuurhuis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

 

Autobedrijf Schuurhuis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

– ervoor zorgdragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke

minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw

persoonsgegevens.

– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw

persoonsgegevens gewaarborgd is.

– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden

waarvoor ze zijn verstrekt.

– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Indien u, na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, hierover vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Autobedrijf Schuurhuis

Vermeerstraat 2

7731 SM Ommen

0529-454600

info@autoschuurhuis.nl

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Het aangaan van overeenkomsten

– Het versturen van nieuwsbrieven

– Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

 

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Naam-, adres-, woonplaatsgegevens

– Telefoonnummer

– Emailadres

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het versturen van nieuwsbrieven. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Autobedrijf Schuurhuis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heeft iedere klant bij ons in het systeem bijvoorbeeld een eigen ‘stamkaart’, waarin zijn/haar gegevens staan. Deze gegevens zijn slechts in te zien door geautoriseerde medewerkers en worden beveiligd opgeslagen.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij, indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om zich te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

MENU